A. Úvodní ustanovení

Školní jídelna (výdejna stravy) při Střední škole a Základní škole prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, 779 00 Olomouc:

Vnitřní řád vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a vyhlášky č. 602/2006 Sb., jakožto změny vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění.

B. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování a zásady správného stolování, dodržují základní hygienická pravidla. Strávníci odkládají tašky, svršky a obuv na určená místa. Do školní jídelny přichází žáci vždy v doprovodu pedagogického pracovníka, který je pověřen dohledem nad žáky. Pověřený pedagogický pracovník také odpovídá za chování žáků ve školní jídelně po celou dobu pobytu v prostorách jídelny. Při výdeji stravy jsou strávníci povinni se řídit pokyny vedoucí školní výdejny.

Strávník si vezme talíř, příbor a přichází k výdejnímu místu, kde dostává stravu (polévka, hlavní jídlo, salát nebo zákusek, ovoce a nápoj).
Možnost přídavků je kromě masa a ovoce (knedlíky, brambory, rýže, nápoje).  Po konzumaci oběda strávníci odnášejí použité nádobí do odkládacího prostoru.

Problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí dozorujícímu pedagogovi.
Technické nebo hygienické závady hlásí strávník dozoru nebo vedoucí školní jídelny ihned.
Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby – rozbité nádobí, rozlitý čaj aj. provádí, podle svých možností, strávník, větší úklid provozní zaměstnanci školy.  Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá strávník. Čistotu stolů kontrolují pracovnice provozu jídelny a odpovídají za její udržování během výdeje.

C. Práva zákonných zástupců žáků

Zákonný zástupce nebo rodiče žáků mají právo vznášet podněty nebo připomínky k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.
D. Povinnosti zákonných zástupců a rodičů žáků

Zákonný zástupce a rodiče mají povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů.

Odhlašování obědů

Obědy nutno odhlásit osobně nebo telefonicky vždy předchozí den do 14:00 hodin

na telefonním čísle 585 496 188 nebo 585 496 193.

Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.

Pravidla platby obědů

Platbu lze platit převodem ze sporožirového účtu, trvalým příkazem z jiného peněžního ústavu nebo složenkou.

Stravné se platí zálohově vždy na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až v následujícím měsíci. Pokud strávník nemá obědy v termínu uhrazené, tj. do 25tého dne v předchozím  měsíci  (obědy za měsíc listopad musí být uhrazeny v prosinci atd.), bude odhlášen, dokud nezaplatí.

Pokud stravné bude uhrazeno pozdě a platba se v daném měsíci neobjeví na výpisu z pošty nebo z banky, bude dlužná částka automaticky připočítána k následující platbě. Včasným uhrazením stravného předejdete případným nejasnostem, které vznikají navýšením složenky o částku neuhrazeného stravného.

Případné přeplatky se vracejí po ukončení školního roku v hotovosti nebo na účet. Veškeré přeplatky, které vznikly do 30. 6. 2016 příslušného roku, musí být strávníkům nebo zákonným zástupcům strávníků vráceny nejpozději do 30. 11. každého roku. Za vyplacení přeplatků ze stravného zodpovídá sociální pracovnice školy.

Cena obědů

Strávníci (děti, žáci) jsou zařazování do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. (od 1. 9. do 31. 8.)

Žáci věková hranice 7 – 10 let 24,-Kč

Žáci věková hranice 11 – 14 let 26,-Kč

Žáci věková hranice 15 – 18let 26,-Kč

Celodenní strava dle věkových kategorií:

Žáci věková hranice 7 – 10 let 70,-Kč

Žáci věková hranice 11 – 14 let 74,-Kč

Žáci věková hranice 15 – 18let  81,-Kč

Celodenní strava je u žáků ubytovaných na školním internátě.

Ostatní strávníci (zaměstnanci školy):

Srážky zaměstnanců ze mzdy za 1 odebraný oběd 29,- Kč

Úhrada školy 18,- Kč za 1 odebraný oběd

Úhrada z FKSP 8,- Kč za jeden odebraný oběd

Cena za 1 odebraný oběd celkem činí 55,- Kč

E. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Organizace výdeje stravy:

Vstup do školní jídelny je povolen pouze pro výdej a konzumaci stravy:

od 11.00 hod. do 14.00 hod. (výjimky povolí ředitel školy)

výdej obědů pro cizí strávníky je od 11.00 hod. do 11.20 hod..

výdej obědů pro žáky od 11.30 hod. do 14.00 hod..
Výdejní doba při celodenním stravování:

snídaně 7.00 hod. – 7.40 hod. (+ dopolední svačina)
oběd 11.30 hod. -14.00 hod.

večeře 17.00 hod. – 17.30 hod. (+ odpolední svačina)

Vnitřní režim:
Školní stravování je službou, kterou lze poskytnout za úplatu (§123 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.) Závodní stravování zaměstnanců PO se řídí podle Zákoníku práce č. 262/ 2006 Sb. v platném znění.

O školní stravování se jedná pouze v době pobytu strávníků ve škole nebo školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného zákona, viz § 122 odst. 2 téhož zákona.

První den neplánované nepřítomnosti lze strávníkovi poskytnout jídlo v rámci školního stravování za výši finančního normativu ( § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb.). Uvedené ustanovení vyhlášky vychází z důvodného předpokladu, že strávník přihlášený ke stravování ve školní jídelně si jídlo z důvodu náhlého onemocnění nemůže předem odhlásit.

Jestliže strávník onemocní a nesdělí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny, neodhlášená strava propadá a bude mu řádně vyúčtována.

V době nemoci, dovolené apod. strávníkovi v žádném případě nemůže být poskytnuta strava za úplatu v rámci školního stravování. Strávník je povinen neprodleně nahlásit nepřítomnost z výše uvedených důvodů vedoucí školní jídelny.

Povinností strávníka je respektovat a dodržovat předpisy týkající se školního stravování, odhlašovat a přihlašovat obědy podle stanovených pravidel, aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel za úplatu určenou pro školní stravování. ( § 123 odst. 3 zákona č. 561/2004)

Školní jídelna upozorňuje strávníky, že strava vydaná v jídelně je určená ke konzumaci bezprostředně po naservírování, jídelna neručí za kvalitu jídla, které je odnášeno z jídelny a konzumováno v pozdější dobu.

Pedagogický dohled musí být přítomen po celou dobu výdeje a konzumace stravy.
Dohledy nad žáky jsou stanoveny rozpisem dohledů, který schvaluje ředitel školy.

F. Pracovní doba zaměstnanců školní jídelny

Sociální pracovnice paní Rozsypálková – tel. 585 496 188 – úřední hodiny:

pondělí – čtvrtek 8.00 hod. – 12.00 hod.

pátek 8.00 hod. – 10.00 hod.

Po předchozí domluvě možno i mimo tuto dobu.

Pracovní doba provozních zaměstnanců školní výdejny:

Pondělí – pátek 6. 00 – 14.30 hod. (pí Krejčí) – 585 496 193

13.30 hod. – 14.30 hod., 17.00 hod. – 17.30 hod. (pí Lachnitová)


v Olomouci, 1. 9. 2015


Vypracovala:

Ludmila Krejčí

vedoucí školní výdejny

Schválil:

PaedDr. Mgr. Dan Blaha

ředitel školy