Od 1. září 2010 bylo v ZŠ prof. Z. Matějčka zahájeno pilotní ověřování  projektu  CZ.1.07/1.2.12/02.0010 Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto projektu vytváří učitelé  pracovní  listy pro výuku předmětů zeměpis, dějepis, pracovní vyučování, informatika a průřezového tématu EVVO.  V prvním pololetí školního roku 2010 – 2011 byly tyto materiály ověřovány pouze na naší škole, od 2. pololetí  budou zapojeny i další školy olomouckého regionu.  Součástí projektu jsou i aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických  jevů  ve společnosti.  Ve spolupráci s žáky a učiteli  Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. jsme zorganizovali  na podzim 2010 sportovně ekologický den.  Akce byla naplánována  v okolí jezera Poděbrady, vzhledem k nepřízni počasí byla přesunuta  do prostor školy.  Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii na webových stránkách školy.   Další společné akce máme  naplánovány na  jaro 2011.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Od 1. února 2010 do 30. června 2012  je v ZŠ prof. Z. Matějčka realizován projekt  CZ.1.07/1.2.12/02.0010 Zavedení metod a forem výuky pomocí ICT  pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny výukové a metodické materiály předmětů pracovní vyučování, dějepis, zeměpis, informatika a průřezového tématu environmentální výchova. Součástí projektu je vzdělávací kurz DVPP pro zvýšení ICT kompetencí pedagogů školy. V září 2010 bude zahájeno pilotní ověřování výukových a metodických materiálů  v 6. ročníku naší školy a několika dalších spolupracujících škol. Ve školním roce 2011 – 2012 proběhne pilotní ověření nových materiálů v 7. ročnících. Součástí projektu je i nákup a vybavení 2 počítačových učeben. Jedna je určena pro budovu na Svatoplukově ulici, druhá bude instalována  v prostorách naší druhé budovy na ulici Táboritů.   Po vyhodnocení budou vytvořené výukové a metodické pomůcky vydány elektronicky i tiskem pro použití ve všech spolupracujících školách. Projekt je podpořen částkou 4 281 240,–Kč z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.