Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: 1/2018             6/2018               11/2018

                                                     2/2018             7/2018

                                                     3/2018            8/2018

                                                    4/2018             9/2018

                                                    5/2018           10/2018