Školní družina  je školským zařízením pro zájmové vzdělávání s cílovou kapacitou 30 žáků. Je umístěna v přízemí levé části hlavní budovy školy.

ŠD má samostatný bezbariérový vstup společně s internátem. ŠD je vybavena hračkami, pomůckami a dalšími materiály, které odpovídají počtu žáků a jejich věku. Materiální vybavení je průběžně obnovováno, doplňováno a vychovatelkami plně využíváno. Žáci se sami vlastní činností podílejí na úpravě interiéru ŠD.

ŠD využívá ke svým činnostem rovněž prostranství před budovou školy, malou školní tělocvičnu, školní kuchyňku, keramickou dílnu.

Provoz ŠD probíhá vždy ve dnech školního vyučování ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Provozní doba před zahájením školního vyučování je stanovena od 6.30 hod. do 8.00 hod., po skončení vyučování od 11.30 hod. do 16.00 hod. Dobu dalších aktivit ŠD stanoví ředitel školy (popř. jeho zástupce) na základě návrhu vychovatelek ŠD a písemného souhlasu rodičů žáků, kteří navštěvují ŠD.

Do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě zápisního lístku vyplněného a podepsaného zákonnými zástupci žáka. ŠD je určena především žákům základní školy a základní školy speciální. O přijetí rozhoduje ředitel školy. Vychovatelky ŠD spolupracují v případě potřeby s třídními učiteli, speciálním pedagogickým centrem a rodiči žáků.

Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD (příloha č. 1) vydaným ředitelem školy, se kterým jsou řádně seznámeny vychovatelky, asistentky, žáci a jejich zákonní zástupci.

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 1. Provozní doba

Provoz školní družiny probíhá vždy ve dnech školního vyučování ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Provozní doba před zahájením školního vyučování (ranní družiny) se stanoví od 6:30 hod. do 8:00 hod. Provozní doba po skončení školního vyučování se stanoví od 11:30 hod. do 16:00 hod. Dobu dalších aktivit ŠD stanoví ředitel školy (příp. jeho zástupce) na základě návrhu vychovatelek ŠD a písemného souhlasu rodičů žáků, kteří navštěvují ŠD.

 

 1. Kapacita školní družiny

Kapacita školní družiny je 30 žáků. Docházka a program jsou vedeny v Přehledu

výchovně vzdělávací práce.

 

 1. Způsob přihlášení a odhlášení do a ze školní družiny, příp. vyloučení žáka ze školní družiny

Přihlášení a odhlášení, eventuálně vyloučení žáka je prováděno písemnou formou. Do družiny je dítě přijato na základě řádně vyplněného a rodiči podepsaného zápisního lístku (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníku, žáci školy speciální a potom žáci 3., 4. a 5. ročníku. Kritéria pro přijímání žáků – bod č. 14.

Zápisní lístek musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum počátku docházky do ŠD, resp. datum ukončení docházky do ŠD, třídu, datum narození žáka nebo rodné číslo žáka, celé jméno zákonného zástupce, kontakt na zákonného zástupce a podpis zákonného zástupce. Zápisní lístek obsahuje Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny, kam zákonný zástupce zaznamená, kdo si žáka bude z družiny vyzvedávat, ve který den a v kolik hodin.

Dokument je uložen u vychovatelky výchovné skupiny.

Vyloučení žáka předchází písemný návrh vychovatelky výchovné skupiny řediteli školy.

 

 1. Podmínky docházky do školní družiny

Žáci přicházejí do školní družiny a odcházejí z ní buď v doprovodu rodičů (případně dalších osob zaznamenaných na zápisním lístku) anebo po odevzdání písemného dokladu a telefonickém ověření vychovatelkou, samostatně. Doklad je uložen u vychovatelky.

 

Odchod dětí z ranní školní družiny a předávání dětí před vyučováním probíhá v době od 7:40 do 7:50 hod. ve vestibulu školy. V této době přebírají děti základní školy speciální od vychovatelky třídní učitelé nebo asistenti pedagoga, ostatní děti odcházejí již samostatně do šaten. Po skončení vyučování přebírají vychovatelky ŠD děti od učitelů rovněž ve vestibulu školy.

 

Do ŠD mohou přicházet děti pouze zdravé. Nemohou být přijímány děti nemocné, nebo vykazující známky onemocnění či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu.

Běžný režim je pro  ně zátěží a zároveň přenáší infekci na zdravé děti v kolektivu
 a i na zaměstnance ŠD a školy. Nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, proti bolesti, rýmě a podobně. Pokud se u dítěte objeví zdravotní problémy v průběhu pobytu ve ŠD, budou rodiče telefonicky informování a je nutné, aby si dítě co nejdříve ze ŠD vyzvedli. Žádáme rodiče o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy. V případě výskytu vší u dítěte jsou rodiče povinni informovat pedagoga o výskytu a zajistit zbavení se vší. Zbavit děti vší je povinností rodičů, ne pedagogů.

 

Rodiče jsou povinni dodržovat ukončení provozní doby ŠD (viz provoz ŠD).

Při nedodržení Vnitřního řádu ŠD (např. nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby ŠD, neplacení příspěvku za ŠD) budou rodiče ústně upozorněni, při opakovaném nedodržení řádu ŠD může být dítě ze školní družiny vyloučeno.

 

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině
 2. 1. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků školní družiny zodpovídají vychovatelky ŠD. Tato zodpovědnost se týká nejen pobytu v prostorách ŠD, ale i všech akcí, které ŠD pořádá (vycházky, výlety apod.). Akce, které přesahují stanovený čas provozu ŠD, schvaluje ředitel školy a jsou uveřejněny v plánu školy. Vychovatelky ŠD provádí poučení o bezpečnosti žáků ŠD na začátku školního roku, vždy před každou činností, která přesahuje čas provozu ŠD a vždy při nástupu nového žáka do ŠD.
 3. 2. Děti se nesmí volně pohybovat po budově ZŠ bez dozoru vychovatelek.
  V žádném případě nesmí školu opustit sami bez souhlasu a vědomí vychovatelek,
  ani opustit školu s cizí osobou.
 4. 3. V celém objektu ZŠ, ŠD a přilehlých venkovních prostorách je zákaz kouření a zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
 5. 4. Po skončení vyučování předává děti vychovatelkám ve ŠD vyučující,
  která má v ten den dozor nebo učí poslední hodinu v dané třídě. Pokud se vychovatelka k převzetí žáků nedostaví, uvedený pedagog u žáků setrvá, dokud žáky nepřebere osoba určená ředitelem.
 6. 5. Dětem není dovoleno otevírat dveře budovy žádné osobě ani manipulovat se vstupními dveřmi.
 7. 6. V družině se děti musí přezouvat, na hry venku se mohou převlékat dle dohody – přání rodičů. Vychovatelka není zodpovědná za to, zda se dítě převleče či ne.
 8. 7. Dítě po odchodu ze ŠD nebude zpět vpuštěno do budovy.
 9. 8. Při pobytu v družině musí děti dbát pokynů vychovatelek, aby nedošlo k úrazu
  či materiální škodě.
 10. 9. Při závažném porušení řádu školy, nebo ŠD mohou být ze ŠD děti vyloučeny.

 

 1. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

Pokud rodič nebo jiná oprávněná osoba na základě písemného souhlasu zákonného zástupce žáka nevyzvednou žáka do stanovené doby, vyčká vychovatelka do času skončení provozu ŠD.

Další postup:

 1. 1. Telefonická výzva zákonnému zástupci a dohoda s ním o náhradním předání žáka.
 2. 2. Pokud byl bod 8. 1. neúčinný, informuje vychovatelka ředitele nebo jeho zástupce a vyčká 30 minut. Poté předá žáka na internát vychovateli, který nemá v tomto dni naplněnou výchovnou skupinu.
 3. 3. Vychovatelka ŠD po předání žáka internátu a před vlastním odchodem zajistí vyrozumění zákonného zástupce žáka.
 4. 4. Nevyzvednutý žák zůstává na internátu až do doby, než ředitel školy (zástupce), anebo jím pověřený pracovník, zjistí důvod nevyzvednutí a rozhodne o dalším postupu.

V žádném případě nelze žáka, který nemá písemný souhlas zákonného zástupce o samostatném opouštění ŠD, poslat domů bez doprovodu oprávněné zletilé osoby.

 1. Dočasné umísťování žáků do ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni

Ředitel školy nebo jeho zástupce může dočasně umístit do ŠD nepřihlášeného žáka, jestliže se jedná o naléhavou potřebu (např. nebyl zákonným zástupcem vyzvednut žák po vyučování, ačkoliv se jindy tak děje nebo je bez vědomí zákonných zástupců zkrácena výuka apod.). Umístění je provedeno po zjištění aktuálního stavu dětí v odděleních školní družiny.

 1. Pitný režim

Pitný režim ve školní družině je zajišťován nápoji ve školní jídelně a vlastními zdroji žáků.

 1. Užívané místnosti

Základní lokalizace školní družiny, tzn. místnosti užívané výlučně školní družinou, jsou místnosti č. 67 a 69 v přízemí hlavní budovy.

 1. Užívání dalších prostor

Školní družina užívá další prostory školy podle stanoveného rozvrhu o užívání těchto prostor

 1. Pravidla styku s rodiči (zákonnými zástupci) žáků

Záležitosti, které se týkají bezpečnosti žáků, zejména propouštění žáků ze školní družiny a účast na mimořádných aktivitách ŠD projednají vychovatelky ŠD s rodiči (zákonnými zástupci) vždy písemně a doklad uloží u sebe. Přijímání dětí do ŠD projedná vedoucí vychovatelka ŠD s ředitelem školy nebo jeho zástupcem.

 1. Spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD

Oddělení ŠD spojují činnost jen tehdy, je-li to účelné pro plánovaný druh činnosti s dětmi. Spojení uvedou vychovatelky do měsíčního plánu školy. Pokud se jedná o neplánované spojení skupin, vyvolané naléhavou potřebou, oznámí vychovatelka ŠD tuto skutečnost zástupci ředitele.

 1. Úplata za školní družinu

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydal statutární orgán školy Vnitřní směrnici pro stanovení poplatků.

Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 100,- Kč za pololetí za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2017. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

 

Všechen vybraný příspěvek je používán na výtvarné potřeby ŠD, pomůcky pro zájmovou činnost do ŠD, papírové kapesníky ad.

 

Podmínky úplaty

 • Úplata je splatná předem, podmínky stanoveny ve vnitřním řádu školní družiny (žáci navštěvující ŠD po celý školní rok platí v září za září až leden a v únoru za únor až červen, platba by měla být uskutečněna nejpozději do 10. dne měsíce, v kterém by měla být provedena).
 • Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
 • Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny, mimo hlavní prázdniny.

 

 1. Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny
 2. 1. Zaměstnanost a pracovní doba rodičů
 3. 2. Třída a věk (žáci 1. stupně jsou upřednostněni).
 4. 3. Stupeň postižení žáka, jeho samostatnost.
 5. 4. Chování žáka
 6. 5. Vzdálenost místa bydliště od školy

 

V Olomouci dne 1. 9. 2017

 

ředitel školy (zástupce statutárního orgánu)

 

Mgr. Monika Riedlová

vychovatelka ŠD