Umístění školy

Školu tvoří dvě budovy. Hlavní budova se nachází v klidné městské části Řepčín na Svatoplukově ulici. Má velmi dobrou polohu z hlediska dopravní obslužnosti, v těsné blízkosti se nacházejí autobusové zastávky. Budova je rekonstruovaná z bývalého kláštera. Nemovitost je majetkem Statutárního města Olomouce a je užívána na základě smlouvy o nájmu. Stojí uprostřed oploceného parkového areálu, na jehož údržbě se v rámci výuky podílejí i sami žáci. Součástí areálu jsou školní dílny a školní zahrada. Tato budova slouží žákům 1. a 2. stupně, třídám školy speciální a žákům střední školy. Je zde školní družina, internát a školní jídelna (jídlo je dováženo z vývařovny SOU Rooseveltova). Sídlí zde vedení školy a administrativní pracovnice.

Budova má bezbariérový přístup do prostor školy, internátu a školní družiny, včetně zdvihací plošiny do 1. poschodí.

Druhá budova se nachází v klidné příměstské části Bělidla na ulici Táboritů.  Zde probíhá výuka 2. stupně. V areálu  se nachází upravené školní hřiště poskytující žákům možnost sportovního vyžití a zahrada, sloužící nejen účelům pěstitelských prací v rámci pracovního vyučování, ale také k odpočinku a relaxaci.

I v této budově je školní jídelna (jídlo je dováženo z Gymnázia Hejčín) a velká tělocvična.

Materiálně – technické vybavení školy

Výuka žáků probíhá na obou budovách v kmenových i odborných učebnách. Počítačová učebna je vybavena počítači, tiskárnami, dataprojektorem a nově pořízenou interaktivní tabulí. Další interaktivní tabule je k dispozici v nové učebně, která je přístupná  pro všechny ročníky. Cvičná kuchyň je kompletně vybavena (nádobí,sporáky, mikrovlnnou troubu, fritézu, sušičku ovoce a jiné el. spotřebiče) určené pro výuku pracovního vyučování – vaření. Dílenské práce se vyučují ve školních dílnách, které jsou  vybaveny obráběcími stroji na dřevo, kov a plastické hmoty, dále ručním nářadím pro každého žáka a pracovními stoly. K práci v keramické dílně slouží hrnčířský kruh a keramická pec, drobné nářadí a barvy. Při práci na školním pozemku žáci používají nejrůznější zahradnické náčiní. Učebna hudební výchovy, je vybavena kvalitním pianinem, kytarou, rytmickými nástroji, notovým materiálem, CD přehrávači a dalšími přístroji, kazetami a CD nosiči. Žákům slouží také posilovna se zrcadlovou stěnou pro dívky a nově vybavená posilovna pro starší žáky, mladším dětem je určena relaxační místnost. Velmi oblíbeným a hojně využívaným je stolní tenis. Žákům je k dispozici  školní knihovna, doplňovaná o nové tituly. Rovněž kabinety matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, kabinet obrazů a smyslové výchovy jsou doplňovány novými učebními pomůckami. Tyto učebny a kabinety jsou v obou budovách. Škola na Bělidlech má navíc ve svém areálu upravené hřiště pro různé druhy sportu.

Ve třídách je nastavitelný nábytek, v některých jsou instalovány televizní přijímače a další audiovizuální technika, kabinety jsou zařízeny novým nábytkem a ostatním drobným užitkovým zařízením. V budovách jsou dobře značeny únikové cesty, dle předpisů jsou instalovány hasicí přístroje a na viditelných místech jsou lékárničky s prostředky 1. pomoci a s kontaktními čísly. V celém areálu školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu.