Studium na PŠ jednoleté i dvouleté se zaměřuje na úklidové práce.

Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Podmínky přijetí:

Ukončení povinné školní docházky v základní škole pro žáky se zdravotním postižením.

Ukončení povinné školní docházky v základní škole speciální.

Ukončení povinné školní docházky, ale bez získání základního vzdělání.

Ukončení vzdělávání na střední škole:

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Žáci získají střední vzdělání.

Oblasti vzdělávání na střední škole:

Jazyk a jazyková komunikace (ČJ, cizí jazyk)

Matematika (M)

Informační a komunikační technologie

Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura (Hv, Vv, Dv)

Člověk a zdraví (VkZ, Tv)

Odborné činnosti (Vpp, PvD, TuP)

Odborný předmět Výživa a příprava pokrmů (Vpp)

Práce v domácnosti (PvD)

Cílem vzdělání v obou ročnících je získání základních pojmů, dovedností při přípravě pokrmů s uplatněním zásad racionální výživy, správné skladování a zpracování potravin i základní poznatky o správném stolování. Praktická výuka probíhá v prostorách školy ve cvičné kuchyni.

Odborný předmět Technologie úklidových prací (TuP)

Vzdělávací předmět poskytuje žákům osvojení teoretických a praktických dovedností umožňujících jednoduché úklidové práce na pracovišti i v domácnosti. Žáci se zde učí volit vhodné prostředky a pomůcky pro úklid, pracovat podle daných postupů. Žáci jsou vedeni k dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V pracovních činnostech získávají pozitivní vztah k práci, poznávají jejím význam a účel pro běžný život. Učí se sebehodnocení a spolupráce. Praktické činnosti probíhají v prostorách školy a blízkém okolí. Hlavní náplní praxe je péče o nábytek, podlahy, údržba sociálních zařízení, základní péče o domácnost, péče o prádlo, odstraňování odpadů, péče o květiny a zelené rostliny.

Během roku jsou studenti pravidelně školeni o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví při manipulaci a používání úklidových pomůcek a úklidových prostředků.

Uplatnění žáků:

Absolventi jsou připraveni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (sociální a komunální služby, zdravotnictví, výrobní podniky, zemědělství, chráněné dílny).