Základní škola speciální vychovává a vzdělává děti se specifickými potřebami. Jedná se o žáky obtížně vzdělavatelné, jejichž nedostatky rozumového vývoje jim neumožňují vzdělávání v základní škole praktické. Naše škola pak těmto dětem poskytuje základy vzdělání – tzn. pomáhá rozvíjet jejich psychické a fyzické schopnosti a předpoklady, vytvářet nové vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k jejich maximálnímu zapojení do společenského života. Pedagogové učí žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě. Výuka je otevřena novým trendům a programům, jejichž součástí jsou rehabilitačně kompenzační aktivity. To usnadňuje žákům orientaci v sociálním prostředí a komunikaci. Výuka je plně přizpůsobena individuálním schopnostem a možnostem každého žáka. Uplatňuje se zde spolupráce pedagogů, poradenských pracovníků a rodičů při plnění individuálních vzdělávacích plánů i řešení závažných situacích dítěte.

Ve vzdělávání vedeme žáky k bezpečnému chování vůči sobě i ostatním.